c2
Pacolyn Velius CV Photos Software Anime FF Misc Links
 "Duel of the Fates" Sanskrit lyrics
 ------------------------------------
 
 Korah Matah Korah Rahtahmah
 Korah Rahtamah Yoodhah Korah
 Korah Syahdho Rahtahmah Daanyah
 Korah Keelah Daanyah 
 Nyohah Keelah Korah Rahtahmah
 Syadho Keelah Korah Rahtahmah
 Korah Daanyah Korah Rahtahmah
 Korah Daanyah Korah Rahtahmah
 Nyohah Keelah Korah Rahtahmah
 Syadho Keelah Korah Rahtahmah
 Korah 
 Korah Matah Korah Rahtahmah
 Korah Daanyah Korah Rahtahmah
 Nyohah Keelah Korah Rahtahmah
 Syadho Keelah Korah Rahtahmah
 Korah